Wyświetlacz alfanumeryczny sterowany układem HD44780 oprócz standardowych znaków z TABELI daje nam możliwość wyświetlenia również znaków specjalnych, które sami zaprojektujemy. Jedyne ograniczenie stanowi to, że można wyświetlić nie więcej niż osiem różnych znaków specjalnych jednocześnie.

Aby wyświetlić znak specjalny należy w pierwszym kroku utworzyć zmienną byte z zdefiniowaną mapą bitową naszego znaku. Najprościej można stworzyć taką mapę używając generatora znaków specjalnych, takiego jak poniżej.

 

Kolor:
Niebieski
Zielony
Mikrokontroler:
Arduino
Interfejs:
Równoległy
I2C
Typ danych:
Binarny
Hex
Wygenerowany kod:
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // RS, E, D4, D5, D6, D7

byte customChar[] = {
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000
};

void setup() {
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.createChar(0, customChar);
 lcd.home();
 lcd.write(0);
}

void loop() { }

Podłączenie równoległe:

Podłączenie przez I2C:

Biblioteki: